قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است

قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است

منتخب مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است، گفت: گرامیداشت روز قدس امسال هشداری مجدد به رژیم صهیونیستی است.
ترکیب احتمالی هیئت رئیسه مجلس یازدهم/نام با سـابقه تریـن نماینـده مجلـس کهگیلویه وبویراحمددر میان گزینه های احتمالی

ترکیب احتمالی هیئت رئیسه مجلس یازدهم/نام با سـابقه تریـن نماینـده مجلـس کهگیلویه وبویراحمددر میان گزینه های احتمالی

بر اسـاس شـنیده هـا از راهروهـای مجلـس، از پایـان انتخابـات مجلـس یازدهــم چنــد ماهــی نمــی گــذرد؛کســانی کــه راهــی مجلــس آتــی شـده انـد از هـم اکنـون در اندیشـه کسـب کرسـی هـای هیـات رییسـه مجلــس هســتند.
دولت برای ترمیم اقتصاد برنامه مشخص بدهد

دولت برای ترمیم اقتصاد برنامه مشخص بدهد

منتخب مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:البته مسئله ای که باید به آن توجه داشت این است که دولت نیز به دلیل شرایط تحریمی با کمبود منابع روبرو است و دولت برای کمک به این مشاغل نیاز به منابع کافی دارد، درآمدهای نفتی دولت طی دوسال گذشته کاهش یافته و باید این امر را در نظر داشت.