در جلسه ستاد بحران چرام چه گذشت؟

در جلسه ستاد بحران چرام چه گذشت؟

درهرجایی ازشهرستان که نیاز شد همه ادارات ملزم به همکاری هستند واینکه گاها بعضی عذروبهانه می اوردند که درحیطه مانیست،قابل قبول نمیباشدوبا دستگاههایی که به دستورات سرپیچی کنند به عنوان متخلف برخورد قانونی انجام میگیرد،دراتش سوزی دیروز بردیان نیروها وماشین اتش نشانی شهردهدشت زودتر ازشهرداری چرام به محل حادثه رسیدندواتش را مهارکردند.

آخرین اخبار

تازه ترین خبر