حادثه انتخابات حادثه شیرینی بود ولی آن چیزی که می‌تواند این شیرینی را از بین ببرد سخنان اختلاف انگیز و دعوا و راه انداختن ستیزه گری های دشمن پسند است

حادثه انتخابات حادثه شیرینی بود ولی آن چیزی که می‌تواند این شیرینی را از بین ببرد سخنان اختلاف انگیز و دعوا و راه انداختن ستیزه گری های دشمن پسند است

حادثه انتخابات حادثه شیرینی بود ولی آن چیزی که می‌تواند این شیرینی را از بین ببرد سخنان اختلاف انگیز و دعوا و راه انداختن ستیزه گری های دشمن پسند است

آخرین اخبار

تازه ترین خبر

http://dehdashtnews.ir/?p=26405